rsmöte

Kallelse till årsmötet 2021

Kallelse till årsmöte för Villa Lidköping BK 2021

Mötet kommer att ske på Stadshotellet Lidköping och kommer att sändas via livesändning på Villa Lidköpings youtube-kanal samt www.vlbk.se.

Plats: Lidköpings Stadshotell
Tid: 18.00
Datum: 17 juni

På årsmötet i deltar ENDAST ombud, styrelse och klubbdirektör

Medlemmarna har möjlighet att ta kontakt med ombud för att framföra synpunkter på de punkter som kommer att behandlas och beslutas på årsmötet. Se information om ombud i särskild bilaga.

Dagordning

 1. Mötets öppnade
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av protokolljusterare
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Fråga om mötet utlyst på stadgeenligt sätt
 7. Fastställande av föredragningslista
 8. Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret ( Bilaga 1 – kommer att finnas klar 14/6-21)
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning för senaste räkenskapsåret
 11. Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
 2. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år
 3. Beslut om antal, samt val, av övriga styrelseledamöter för en tid av två år. ( Bil 2 – Valberedningens förslag)

(Vid val av ledamöter i styrelsen skall valen ske så att mandattiden utgår för halva

antalet ledamöter årligen).

 1. Beslut om antal samt val av revisorer samt lika många personliga revisorssuppleanter för en tid av ett år
 2. Beslut om antal samt val av valberedning för en tid av ett år. En av ledamöterna väljs till

Ordförande.

Stämman beslutar om arvode till styrelsens ordförande.

 1. Fastställande av medlemsavgifter
 2. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 3. Beslut om vem som skall företräda föreningen vid föreningens dotterbolags bolagstämmor.
 1. Övriga frågor

Motion om ständigt medlemskap ( Bilaga 3 )

Förslag om stadgeändring  ( Bilaga 4)

 1. Mötets avslutning Rogher Selmosson, ordf Villa Lidköping BK

Styrelsens förslag till

a/ Målbild 2025 (Bilaga 3)
b/ Revidering av stadgar Villa Lidköping BK (Bilaga 4)

 1. Övriga frågor
 2. Mötets avslutning

Ombud som medlemmar kan kontakta:

Alla medlemmar kan kontakta dessa ombud = valberedningen.

Anders Fredriksson              tel: 0705-781123         Mail: anders.fredriksson@icakvantum.nu

Lena Lannerås                      tel: 076-7215493         Mail: Lena.Lanneras@bilia.se

Anders Ahlén                      tel: 0704-531757          Mail: anders57ahlen@gmail.com

Johan Lindén                       tel: 0705-5206400        Mail: johan@linden.st

Medlemmar 1934 kan kontakta sitt ombud:                                       

Katarina Carlsson                tel: 070-6946146       Mail: katarina.carlsson@vlbk.se

Medlemmar i Supporterklubben kan kontakta sitt ombud:                

Elin Unger                            tel: 0730-471890       Mail:elin.unger@telia.com

 

Följande bilagor är att ta del av:

Kallelse till årsmöte Villa Lidköping BK

Valberedningens förslag till val

Revideringsförslag stadgar för Villa Lidköping BK 2021

Ständigt medlemskap 

Årsredovisning


Rasmus Abrahamsson
Rasmus.abrahamsson@vlbk.se
www.vlbk.se

Dela artikeln