rsmöte

Kallelse till årsmötet 2020

Kallelse till årsmöte för Villa Lidköping BK 2020

Mötet kommer att ske i Restaurang 1934 och kommer att sändas via kommunikationsprogrammet Microsoft Teams och via livesändning på Villa Lidköpings youtube-kanal samt www.vlbk.se.

Plats: 1934 Restaurang & Konferens
Tid: 18.00
Datum: 11 juni

På årsmötet i restaurangen deltar ENDAST ombud, styrelse och klubbdirektör.

Medlemmarna har möjlighet att ta kontakt med ombud för att framföra synpunkter på de punkter som kommer att behandlas och beslutas på årsmötet. Se information om ombud i särskild bilaga (se längst ned på sidan).

Ärenden vid årsmöte enligt nuvarande stadgar

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av protokolljusterare.
 5. Fastställande av röstlängd.
 6. Fråga om mötet utlyst på stadgeenligt sätt
 7. Fastställande av föredragningslista
 8. Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret
  Verksamhetsberättelse ( Bil 1) – Ekonomisk redovisning kommer att finnas tillgänglig 9 juni
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning för senaste räkenskapsåret
 11. Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
 13. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år (Valberedningens förslag bilaga 2)
 14. Beslut om antal, samt val, av övriga styrelseledamöter för en tid av två år. (Vid val av ledamöter i styrelsen skall valen ske så att mandattiden utgår för halva antalet ledamöter årligen).
 15. Beslut om antal samt val av revisorer samt lika många personliga revisorssuppleanter för en tid av ett år
 16. Beslut om antal samt val av valberedning för en tid av ett år. En av ledamöterna väljs till ordförande
 17. Fastställande av medlemsavgifter
 18. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

Styrelsens förslag till

a/ Målbild 2025 (Bilaga 3)
b/ Revidering av stadgar Villa Lidköping BK (Bilaga 4)

 1. Övriga frågor
 2. Mötets avslutning

Följande bilagor är att ta del av:

Information och kontaktuppgifter kring ombud

Verksamhetsberättelse Villa Lidköping 2019/2020

Kallelse till årsmöte Villa Lidköping BK

Valberedningens förslag till val

Revideringsförslag stadgar för Villa Lidköping BK 2020

Målbild 2025

Årsredovisning 2019/2020


Rasmus Abrahamsson
Rasmus.abrahamsson@vlbk.se
www.vlbk.se